Regulamin korzystania z portali

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU - KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostępu do spersonalizowanych treści
i funkcjonalności systemu MSZ-KIIP (np. autotesty), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym Pan/Pani zażąda usunięcia swojego profilu.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności systemu MSZ-KIIP (np. autotestów).
W przypadku chęci skontaktowania się z administratorem serwisu, konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Regulamin korzystania z portali systemu MSZ-KIIP

Korzystanie z portali systemu MSZ-KIIP oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1.     Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów systemu MSZ-KIIP w zakresie geoportali (część zewnętrzna).

2.    Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do obszaru Miasta Katowice lub z nim powiązane.

3.     Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.

4.    Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

5.     Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

6.    Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług

7.     Użytkownik zewnętrzny – użytkownik korzystający z systemu MSZ-KIIP w zakresie części zewnętrznej, udostępnionej w sieci Internet (np. obywatele, instytucje gospodarcze, instytucje naukowe, instytucje edukacyjne, instytucje społeczne)

8.     Geoportal, Portal – zestaw funkcjonalności systemu MSZ-KIIP przeznaczony dla użytkowników zewnętrznych (publicznych) systemu; system MSZ-KIIP udostępnia następujące portale:

a.     Portal obsługi obywatela,

b.     Geoportal inwestycji,

c.     Geoportal sportu, promocji i turystyki,

d.     Geoportal edukacyjny,

e.     Geoportal metadanych.

9.     Usługodawca – Urząd Miasta Katowice, właściciel systemu MSZ-KIIP.

10.    Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła, umożliwiającego dostęp do wydzielonej części funkcjonalności Geoportalu edukacyjnego i Forum.

11.   Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z określonego zakresu funkcjonalności i treści portalu.

II. Informacje ogólne

1.     Użytkownicy systemu MSZ-KIIP zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją bez ograniczeń i zastrzeżeń przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu.

2.       W przypadku braku akceptacji regulaminu korzystanie z zasobów systemu nie będzie możliwe.

3.     Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu MSZ-KIIP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Zakres usług udostępniony dla użytkowników zewnętrznych

1.     Zakres usług możliwych do udostępnienia dla użytkowników zewnętrznych określa art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.     W celu korzystania z pełnych zasobów Portalu edukacyjnego Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu. Rejestracja w Portalu jest nieobowiązkowa i bezpłatna.

IV. Zasady rejestracji i korzystania z danych i usług przez użytkowników zewnętrznych

1.     W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu/Forum:

a.     Użytkownik wybiera zakładkę „zarejestruj się”.

b.     Użytkownik wypełnia wymagane pola, w polu Rodzaj użytkownika wybiera z rozwijanej listy odpowiedniego użytkownika na tej podstawie Administrator Portalu/Forum będzie przypisywał użytkownika do odpowiednich grup. Następnie klika w przycisk „zarejestruj się”.

c.     Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Zarejestruj się użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

d.     Użytkownik otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym

e.     Po kliknięciu linka użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat.

f.      Administrator Portalu/Forum otrzyma maila z informacją o zarejestrowaniu się nowego użytkownika

g.     Administrator musi potwierdzić rejestrację nowego użytkownika w panelu administracyjnym.

h.     Po potwierdzeniu rejestracji użytkownika przez administratora portalu, użytkownik otrzyma maila. Wówczas Użytkownik może zalogować się do portalu.

2.     Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu Użytkownika.

3.     Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych komentarzy, wpisów na Forum).

4.     Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.

5.     Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z rejestracją na Forum.

6.     Administratorem danych osobowych jest Miasto Katowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach. Dane osobowe (tj. imię , nazwisko, adres e-mail) zbierane są przez administratora danych osobowych wyłącznie do celów realizacji usług witryny MSZ-KIIP.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby dobrowolnie.

7.     Użytkownik zewnętrzny ma prawo korzystać z zasobów systemu MSZ-KIIP tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim. Korzystanie z zasobów systemu przez użytkowników zewnętrznych jest w opisanym zakresie dobrowolne i bezpłatne.

8.     Użytkownik zewnętrzny nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści systemu MSZ-KIIP, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

9.     Prezentowana w ramach Portali mapa internetowa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny wymagany odrębnymi przepisami prawa (np.  wyrys).

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

1.     W celu prawidłowego korzystania z zasobów zewnętrznych systemu MSZ-KIIP wymagane jest:

a.     Połączenie z siecią Internet (rekomendowana przepustowość min. 1 Mbps),

b.     Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa),

c.     Konto e-mail (w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności, np. forum),

d.     Konto w ramach części portalowej - zewnętrznej (w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności portalu edukacyjnego, np. dedykowane dla zalogowanego użytkownika artykuły lub autotesty pozwalające na samodzielną weryfikację umiejętności posługiwania się systemem oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie użytkowania systemu).

2.     W celu prawidłowego korzystania z zasobów zewnętrznych systemu MSZ-KIIP wskazane jest korzystanie z:

a.     systemu operacyjnego: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 lub Linux,

b.     przeglądarki internetowej z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript w wersjach co najmniej: Microsoft Internet Explorer wersja 9.x, Mozilla Firefox , Opera wersja 12.x, Google Chrome wersja 23.x. przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.

3.     Przy korzystaniu przez użytkowników z zasobów systemu MSZ-KIIP zabronione jest:

a.     wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie systemu MSZ-KIIP lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,

b.     wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez system MSZ-KIIP.

VI. Prawa autorskie

Zawartość portali systemu MSZ-KIIP jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

VII. Informacja dodatkowa

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VIII. Polityka prywatności („Polityka cookies”)

1.     Portale MSZ-KIIP obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie zbierają żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka).

2.     Pliki cookies stosuje się w celu:

a.     utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się do portalu,

b.     tworzenia statystyk,

c.     dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.

3.     Pliki cookies można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies.

4.     Brak zmiany ustawień przeglądarki przez użytkownika oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.

5.     Ciasteczka wykorzystywane w ramach portali MSZ-KIIP:

a.     ciasteczka sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe używane do utrzymywania sesji, wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika – działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają określić, że jedna i ta sama osoba porusza się po kolejnych stronach portalu;

b.     ciasteczka stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, pozostają na nim tak długo, jak długo mają ustawiony czas funkcjonowania lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Witryna może zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika (np. pamiętanie nazwy użytkownika i hasła podczas logowania się do portalu).

6.     Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl.

IX. Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2015 r. od godziny 8:00.

2.     Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej systemu MSZ-KIIP. W przypadku zmiany regulaminu wymagana będzie ponowna akceptacja treści regulaminu przez użytkownika.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)  oraz Kodeksu cywilnego.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu MSZ-KIIP z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

5.     Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do systemu MSZ-KIIP na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

6.    Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z systemem MSZ-KIIP, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

7.     W ramach systemu MSZ-KIIP mogą znajdować się odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

8.     Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, za których treść nie odpowiada, a do których można uzyskać dostęp poprzez elementy systemu MSZ-KIIP.

 

w górę

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem